มูลนิธิหมอชาวบ้าน Facebook Ad Cost Report | ADCostly

Are you running Facebook ads for interest "มูลนิธิหมอชาวบ้าน"? What is the Facebook ads cost of interest "มูลนิธิหมอชาวบ้าน"? ADCostly analyzed the advertising costs of the interest "มูลนิธิหมอชาวบ้าน". ADCostly is the best Facebook ads cost analysis tool, providing CPC, CPM, CTR and CPA benchmarks for มูลนิธิหมอชาวบ้าน Facebook advertising to help you better adjust your Facebook ads cost. For more details, please check the website facebook advertising cost and ad cost.


1. The Facebook Ads Cost Of Interest "มูลนิธิหมอชาวบ้าน"


Interest Audience CPC CPM
มูลนิธิหมอชาวบ้าน 661.72K $0.19 $4.63

The interest "มูลนิธิหมอชาวบ้าน" has 661.72K audiences in Facebook. The average CPC for interest "มูลนิธิหมอชาวบ้าน" in 2020 is $0.19, and the average CPM is $4.63. Interests related to "มูลนิธิหมอชาวบ้าน" include "Hospitality", "Pillow", "Bed size" and "Bedtime". These related Facebook interests can be included in the keywords when advertising. Their reports can be viewed at the end of this report. If you need to get more audience of interests, you can check it through ADCostly. And you can check the target audience of มูลนิธิหมอชาวบ้าน through Facebook interest targeting tool, AdTargeting.

Professional Learning Content:google ads cost


2. Advertising Costs Of Top 5 Countries With The Most Audience


*Benchmark: The average CPC in the United States is $0.02, and the average CPM is $7.5.

Country Audience CPC CPM
Thailand 621.36K 1100.0% greater than the US 31.47% less than the US
Korea 2.65K 500.0% greater than the US 45.87% less than the US
Germany 2.65K 500.0% greater than the US 38.0% less than the US
Australia 2.65K 450.0% greater than the US 31.47% less than the US
Malaysia 1.99K 300.0% greater than the US 81.87% less than the US

The interest"Hospitality" has 5.29K audiences in the United States. The average CPC is $0.02, and the average CPM is $7.5. Except the United States, descending order by the number of audiences, the top five countries are Thailand, Korea, Germany, Australia and Malaysia. Thailand has the most audiences, Its CPC 1100.0% greater than the US and CPM 31.47% less than the US.


Get More Target Audience From ADCostly

Learn More


3. Advertising Costs Of Top 5 Countries With The Highest CPC


Country Audience CPC CPM
Thailand 621.36K 1100.0% greater than the US 31.47% less than the US
Singapore 662 1000.0% greater than the US 61.07% less than the US
Japan 1.99K 600.0% greater than the US 55.33% less than the US
Korea 2.65K 500.0% greater than the US 45.87% less than the US
Germany 2.65K 500.0% greater than the US 38.0% less than the US

Except the United States, descending order according to CPC price, the top five countries are Thailand, Singapore, Japan, Korea and Germany. Thailand has the highest CPC, Its CPC 1100.0% greater than the US and average CPM 31.47% less than the US. More detailed CPC and CPM can be viewed on the Audience page of ADCostly.

More content for you: tiktok cpc benchmarks


4. Advertising Costs Of Top 5 Countries With The Highest CPM


Country Audience CPC CPM
Sweden 1.32K 400.0% greater than the US 2.93% less than the US
Canada 662 50.0% greater than the US 12.27% less than the US
Netherlands 662 50.0% greater than the US 13.2% less than the US
Norway 1.32K 250.0% greater than the US 15.87% less than the US
Finland 662 50.0% greater than the US 17.33% less than the US

Except the United States, descending order according to average CPM price, the top five countries are Sweden, Canada, Netherlands, Norway and Finland. Sweden has the highest CPM, Its CPC 400.0% greater than the US and CPM 2.93% less than the US.


5. มูลนิธิหมอชาวบ้าน Expansion Facebook Interests Analysis


Interest Audience CPC CPM
Hospitality 45.16M 47.37% greater than มูลนิธิหมอชาวบ้าน 29.37% less than มูลนิธิหมอชาวบ้าน
Pillow 91.0M 257.89% greater than มูลนิธิหมอชาวบ้าน 192.87% greater than มูลนิธิหมอชาวบ้าน
Bed size 12.37M 152.63% greater than มูลนิธิหมอชาวบ้าน 139.96% greater than มูลนิธิหมอชาวบ้าน
Bedtime 375.15K 157.89% greater than มูลนิธิหมอชาวบ้าน 28.08% less than มูลนิธิหมอชาวบ้าน
Resort 169.15M 115.79% greater than มูลนิธิหมอชาวบ้าน 234.34% greater than มูลนิธิหมอชาวบ้าน

Interests related to "มูลนิธิหมอชาวบ้าน" include "Hospitality", "Pillow", "Bed size", "Bedtime" and "Resort". These Facebook interests all have a good number of audiences, and their comparison with the average CPM and CPC data of the interest "มูลนิธิหมอชาวบ้าน" is shown in the table above. These are all good keywords when you run Facebook ads. More detailed CPC and CPM can be viewed on the Audience page of ADCostly. If you need more professional information, please check Dropshipping Product Research and What to Sell On Shopify.


Related Posts - Ad Cost by Country